​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Бүтээгдэхүүний тухай

таны байгууллагын ажилчид ажил үүргээ гүйцэтгэх үед амь нас, эрүүл мэндэд нь гэнэтийн, урьдчилан таашгүй явдал тохиолдсоноос учирсан гэмтлийг эмчлэх зардал эсвэл мөнгөн тэтгэмжийг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм

Үнэлгээ

  1. Даатгалын үнэлгээ нь даатгуулагч байгууллагын ажилтан тус бүрийн 36 сарын цалингийн нийлбэр дүнгээр бодогдоно.

Даатгалын зүйл

  1. Даатгуулагч байгууллагын ажилчдын амь нас, эрүүл мэнд

Үндсэн эрсдэл

1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөх/

2. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин /хөдөлмөрлөх явцад үүссэн үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан өвчин/
3. Хурц хордлого /ажил олгогч ажлын байрны эрүүл ахуйн байдлыг хангаагүйгээс ажилчид хурц хордлогод өртсний улмаас үүсэх эрсдэл/
4. Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн бүх төрлийн гэнэтийн осолНэмэлт эрсдэл

1. Хоолны хордлого /ажилчдын цайны газар нь даатгуулагчид шууд харьяалагдах тохиолдолд/

Даатгалын менежертэй холбогдох


  • Мандал Даатгал / Байгууллагын даатгал
  • E-mail: corporate@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000