Классик тээврийн хэрэгслийн даатгалын онцлог

Таны автомашин дахин ашиглах боломжгүй болтлоо гэмтвэл эсвэл хулгайд алдагдвал яах вэ? Ийм төрлийн эрсдэл тохиолдох магадлал хэдий бага ч, бодитоор учирвал санхүүгийн болоод сэтгэл зүйн маш их дарамт үүсгэдэг. Тиймээс эдгээр эрсдэлээс тээврийн хэрэгслээ хамгаалахыг хүссэн харилцагч нартаа тээврийн хэрэгслийн КЛАССИК даатгалын санал болгож байна.


Тээврийн хэрэгслийг бүтэн үнэлгээгээр хамгаалдаг

Даатгалын үнэлгээг тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнээр тогтооно.


Хамгаалалтын 2 төрлийн сонголттой


Даатгуулагч хэрэгцээндээ нийцүүлэн 2 төрлийн эрсдэлийн багцаас сонгох боломжтой.


Төлбөрийн таатай нөхцөлтэй


Даатгалын хураамжийг 10 хүртэл сард хуваан төлснөөр нэг удаагийн төлбөрийн ачааллыг бууруулна.