Албан журмын даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/
 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/

4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед:

   • Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
   • Гэрэл зургийн үзүүлэлт
   • Замын цагдаагийн акт
   • Согтуурал шалгасан магадлагаа /шаардлагатай тохиолдолд/
   • Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
   • Техникийн шинжээчийн дүгнэлт /хийгдсэн тохиолдолд/

5. Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд

5.1 ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас
5.2 Амбулаторын карт
5.3 Эмчлэгч эмчийн дүгнэлт
5.4 Шинжилгээний хариу
5.5 Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
5.6 Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт

6. Нас барсан тохиолдолд

6.1 Нас барсны гэрчилгээ
6.2 Задлан шинжилгээний хариу
6.3 Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт
6.4 Прокурорын тогтоол /шаардлагатай тохиолдолд/
6.5 Шүүхийн шийдвэр /шаардлагатай тохиолдолд/

7. Хохирол үнэлгээний тайлан
8. Оршуулгын зардлын баримт
6. Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт
10. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг