Албан журмын даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Даатгалын гэрээ эх хувиар
3Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/
4Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
4.1Замын цагдаагийн тодорхойлолт
4.2Замын цагдаагийн акт
4.3Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
aХэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
bГэрэл зургийн үзүүлэлт
cЗамын цагдаагийн акт
dСогтуурал шалгасан магадлагаа /Шаардлагатай тохиолдолд/
eЗамын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
fТехникийн шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиолдолд/
5Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд
5.1ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас
5.2Амбулаторын карт
5.3Эмчлэгч, эмчийн дүгнэлт
5.4Шинжилгээний хариу
5.5Шүүх эмнэлгийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
5.6Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт
6Нас барсан тохиолдолд
6.1Нас барсны гэрчилгээ
6.2Задлан шинжилгээний хариу
6.3Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт
6.4Прокурорын тогтоол /Шаардлагатай тохиолдолд/
6.5Шүүхийн шийдвэр /Шаардлагатай тохиолдолд/
7Хохирол үнэлгээний тайлан
8Оршуулгын зардлын баримт
9Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт
10Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг

Бусад Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр