Би нөхөн төлбөр 2 удаа авсан тэгээд намайг эрсдэлтэй даатгуулагч гээд миний хураамж өссөн. Би тээврийн хэрэгслийн даатгалаар даатгуулж байгаа нь өөрөө эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж байгаа хэрэг ш дээ

Энэ нь жолоочын хариуцлагын албан журмын даатгалтай адил нөхцөлтэй бөгөөд даатгалын байгууллагуудын үйл ажиллагааны журмын дагуу эхний даатгалд таны тээврийн хэрэгслийг зах зээлийн үнээр үнэлж бусад үзүүлэлтүүдтэй томъёолон тооцоолж дундаж үнэ гаргаж таны эрсдлийг даатгадаг. Та жилд 1 удаа нөхөн төлбөр авсан бол дараагийн удаа хураамж өсөхгүй бөгөөд 2-с дээш нөхөн төлбөр авхад энэ итгэлцүүр өндөрсөж таны жилд гаргах эрсдэл нь бусдаас өндөр үзүүлэлттэй гэж үзэн урьдчилан тооцоолж нэмэгддэг юм.