Эд хөрөнгийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

  1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
  2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
  3. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт /СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №* -ийг бөглүүлэх/
  6. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
  7. Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар