Эд хөрөнгийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Даатгалын гэрээ эх хувиар
3Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
6Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт / СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №* -ийг бөглүүлэх/
7Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
8Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар

Бусад Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр