Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

1Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт
2Даатгуулагч нь албан байгууллага бол байгууллагын албан тоот
3Даатгалын карт эсвэл даатгалын гэрээний хуулбар
4Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн баримт эх хувиар
5Даатгуулагчид хийгдсэн лабораторын болон үйл оношийн шинжилгээний хариу /хуулбар байж болно/
6Эмийн жор /хуулбар байж болно/
7Эмчийн үзлэг оношлогооны хуулбар, эмчилгээний хуулбар
8Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн бол урьдчилсан магадлагааны маягт

Бусад Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр