Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

  1. Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт
  2. Даатгуулагч нь албан байгууллага бол байгууллагын албан тоот
  3. Даатгалын карт эсвэл даатгалын гэрээний хуулбар
  4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн баримт эх хувиар
  5. Даатгуулагчид хийгдсэн лабораторын болон үйл оношийн шинжилгээний хариу /хуулбар байж болно/
  6. Эмийн жор /хуулбар байж болно/
  7. Эмчийн үзлэг оношлогооны хуулбар, эмчилгээний хуулбар
  8. Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн бол урьдчилсан магадлагааны маягт