Эрсдлүүдийн хамрагдах хүрээг нэмж болох уу?

Даатгуулагчдын саналаар шаардлагатай гэж үзвэл нэмэх боломжтой.