Гадаадад зорчигчийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Нөхөн төлбөр хүссэн гар өргөдөл /Үүнд: Хэзээ, хаашаа, хэдийн хугацаагаар, ямар зорилгоор, хэнтэй явсан, танд тулгарсан тухайн тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тоочин өгүүлэн бичиж хийгдсэн ажиллагаа болон авсан арга хэмжээ тус бүрийг нарийн тодорхой, ойлгомжтой гаргацтай бичиж тэмдэглэх/
3Даатгалын гэрээт баталгаа эх хувь болон хуулбарын хамт
4Гадаад паспорт эх хувь болон бүрэн хуулбарын хамт
5Нислэгийн төлөвлөгөөт хувиар болон графикийн хамт
Эмнэлэг, эмчилгээний зардал нэхэмжилж байгаа бол:
1Түргэн тусламжийн тэмдэглэл
2Эмчийн тэмдэглэл
3Хийгдсэн шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлт, хариу
4Төлбөрийн баримт эх хувь
5Тус оронд байх хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ үйлчилгээний түүх
Ачаа тээшийн хохирол болон нислэг хойшлогдсоноос үүссэн хохирлыг нэхэмжилж байгаа бол:
1Ачаа тээш алдагдах:
1.1Агаарын тээврийн компанийн сертификат
1.2Алдагдсан эд зүйлсийн баримт
1.3Тээвэрлэгчийн талаас төлсөн нөхөн олговрын баримт
2Ачаа тээш хоцрох:
2.1Агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
2.2Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
3Нислэг хойшлогдох:
3.1Агаарын тээврийн компанийн нислэг хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
3.2Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд

Бусад Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр