Гадаадад зорчигчийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

Зайлшгүй шаардлагатай:

 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Нөхөн төлбөр хүссэн гар өргөдөл /Үүнд: Хэзээ, хаашаа, хэдийн хугацаагаар, ямар зорилгоор, хэнтэй явсан, танд тулгарсан тухайн тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тоочин өгүүлэн бичиж хийгдсэн ажиллагаа болон авсан арга хэмжээ тус бүрийг нарийн тодорхой, ойлгомжтой гаргацтай бичиж тэмдэглэх/
 3. Даатгалын гэрээт баталгаа эх хувь болон хуулбарын хамт
 4. Гадаад паспорт эх хувь болон бүрэн хуулбарын хамт
 5. Нислэгийн төлөвлөгөөт хувиар болон графикийн хамт

Эмнэлэг, эмчилгээний зардал нэхэмжилж байгаа бол:

 1. Түргэн тусламжийн тэмдэглэл
 2. Эмчийн тэмдэглэл
 3. Хийгдсэн шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлт, хариу
 4. Төлбөрийн баримт эх хувь
 5. Тус оронд байх хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ үйлчилгээний түүх

Ачаа тээшийн хохирол болон нислэг хойшлогдсоноос үүссэн хохирлыг нэхэмжилж байгаа бол:

Ачаа тээш алдагдах:
 1. Агаарын тээврийн компанийн сертификат
 2. Алдагдсан эд зүйлсийн баримт
 3. Тээвэрлэгчийн талаас төлсөн нөхөн олговрын баримт
Ачаа тээш хоцрох:
 1. Агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
 2. Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
Нислэг хойшлогдох:
 1. Агаарын тээврийн компанийн нислэг хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
 2. Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд