Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр

Нэг. Буруутай этгээдтэй
(дээд айлаас ус алдах ба бусад)

1. Харьяа дүүргийн ОСНААК -т дуудлага өгөх
2. Буруутай этгээд байгаа бол иргэний үнэмлэхний хуулбарыг заавал авах
3. Гэмтлийн шалтгааныг олж тогтоон яаралтай зогсоох арга хэмжээ авах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг олон талаас авах, 2 минутын бичлэг хийх
5. ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
6. Гэмтлээс үүдэлтэй бусад хохирч болзошгүй эд зүйлийг авран хамгаалах
7. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан авах ба ингэхдээ ослын шалтгааныг заавал дурьдсан байхыг анхаарах
Хоёр. Сантехникийн гэмтэл
(ил болон далд шугамын гэмтэл)

1. Харьяа дүүргийн ОСНААК -т дуудлага өгөх
2. Гэмтлийн шалтгааныг олж тогтоон яаралтай зогсоох арга хэмжээ авах
3. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг олон талаас авах, 2 минутын бичлэг хийх
4. ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
5. Гэмтлээс үүдэлтэй бусад хохирч болзошгүй эд зүйлийг авран хамгаалах
6. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан авах ба ингэхдээ ослын шалтгааныг заавал дурьдсан байхыг анхаарах
Гурав. Галын тохиолдол
(өөрийн болон бусдын буруутай үйлдэл)

1. Онцгой байдлын 101 утсанд яаралтай дуудлага өгөх
2. Галын шалтгааныг олж тогтоон яаралтай зогсоох арга хэмжээ авах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг олон талаас авах, 2 минутын бичлэг хийх
5. ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
6. Гэмтлээс үүдэлтэй бусад хохирч болзошгүй эд зүйлийг авран хамгаалах
7. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан авах ба ингэхдээ ослын шалтгааныг заавал дурьдсан байхыг анхаарах
Нэг. Тээврийн хэрэгсэл мөргөх
1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Холбогдогч талуудын буруутай нь тогтоогдоогүй, маргаантай байгаа бол цагдаа ирж буруутай этгээдийг тогтоосны дараа буруутай талын даатгалыг дуудах
3. Манай даатгуулагчийн буруутай үйлдэл бол дараах байдлаар ажилна. Үүнд:
3.1. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг заавал хийх
3.2. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
3.3. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
3.4. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно
3.5. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл, Акт" -ийг заавал авахыг анхаарах,
Хоёр. Хүн мөргөх
1. Түргэн тусламжийн 103 дугаарт болон ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Хохирогчийн биеийн байдал муу байвал өөр ТХ-ээр яаралтай эмнэлэгт хүргэж, анхны тусламж үзүүлэх
3. Цагдаа болон түргэн тусламж очих хүртэл ТХ-ийг ослын газраас хөдөлгөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах,
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас холбогдогчийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах,
5. ЗЦ-аас "Ослын гар хэмжлт", "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл", "Шүүхийн шинжээчийн дүгнэлт", "Прокурорын тогтоол", хэрэв эрүүгийн хэрэг үүссэн бол "Шүүхийн анхан шатны шийдвэр" -ийг хуулбар үнэн тамгатайгаар авахыг анхаарах,
6. Осол нь цагдаагийн хэрэг бүртгэлд шилжсэний дараа дахин холбогдож даатгалдаа бүрдүүлэн өгөх материалын жагсаалтыг авах
Гурав. Мал амьтан мөргөх
1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг заавал хийхийг анхаарах,
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
4. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
5. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно,
6. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах,
Дөрөв. Хөрөнгө мөргөх

(автомашинаас бусад бусдын хөрөнгө)

1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх,
2. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг заавал хийхийг анхаарах,
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
4. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
5. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно,
6. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхааруулах,
1Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт
2Даатгуулагч нь албан байгууллага бол байгууллагын албан тоот
3Даатгалын карт эсвэл даатгалын гэрээний хуулбар
4Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн баримт эх хувиар
5Даатгуулагчид хийгдсэн лабораторын болон үйл оношийн шинжилгээний хариу /хуулбар байж болно/
6Эмийн жор /хуулбар байж болно/
7Эмчийн үзлэг оношлогооны хуулбар, эмчилгээний хуулбар
8Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн бол урьдчилсан магадлагааны маягт
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /даатгуулагч болон түүний хууль ёсний төлөөлөгч/
2Гар өргөдөл
/Даатгуулагч болон түүний төлөөлөгч нь тухайн болсон процессийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбар гар өргөдөл бичих үйл явдлын тохиолдол болсон өдрөөс хойш нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэн ирэх хүртэл бүх үйл явдал процесс, хийгдсэн ажиллагааг дэлгэрэнгүй бичиж тэмдэглэх/
3Даатгалын гэрээний хуулбар болон эх хувийн хамт авч ирэх
4Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
6Хамтран зээлдэгч байгаа бол түүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь хуулбарын хамт/
7Нөхөн төлбөр хүсэгч болон даатгуулагчийн хууль ёсний төлөөлөгчийг нотлох бичиг баримт. /Үүнд: Хохирогчоор тогтоосон тогтоол, Төрсөн ах, дүү, аав, ээж, үр хүүхэд болохыг нотлох бичиг баримтын хуулбар/
8Даатгуулагч болон Хууль ёсний төлөөлөгчийн эрхийг Мандал даатгалд ХХК-д шилжүүлсэн итгэмжлэл хийж нотариатаар батлуулсан байх
Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт:
1Хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол тухайн харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын дэргэдэх хөдөлмөр магадлах коммиссийн шийдвэр
2Амбулаторийн карт болон өвчний түүх бусад өвчин эмгэгтэй холбоотой нотлох баримт тус бүрийг эх хувиар авч ирэх
3Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ
4Амбулаторийн карт болон бусад эмчилгээ, оношилгоо, шинжилгээний тэмдэглэл
5Эмнэлэгт нас барсан бол Эмнэлгийн нас барсан тухай тайлбар албан бичиг өвчний түүхийн хамт
6Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
7Прокурорын тогтоол болон Шүүхийн шийдвэр
8Шүүхийн шинжээч эмчийн дүгнэлт
Банкны зүгээс
1Банкний нөхөн төлбөр олгох хүсэлт болон албан бичиг
/Үүнд: Даатгуулагчийн мэдээлэл, Нийт зээлийн хэмжээ, Зээлдэгч тус бүрийн зээлийн үлдэгдэл хэмжээ, зээлийн эргэн төлөлтийн хувь хэмжээ, Нөхөн төлбөр авах данс, Зээлийн үлдэгдэл дүн тодорхой тусгасан байх/
2Орон сууц зээлдэгчийн зээлийн анкет зээлдэгч тус бүрийн
3Банкний зээлийн судалгаа болон шийдвэрийн
4Даатгуулагчийн өмнө хийгдэж байсан даатгалын түүх болон гэрээний хуулбар
5Орон сууцны зээлийн гэрээний хуулбар
6Зээлийн эргэн төлөлтийн график хуулбар
7Зээлийн дансны хуулга хуулбар
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Нөхөн төлбөр хүссэн гар өргөдөл /Үүнд: Хэзээ, хаашаа, хэдийн хугацаагаар, ямар зорилгоор, хэнтэй явсан, танд тулгарсан тухайн тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тоочин өгүүлэн бичиж хийгдсэн ажиллагаа болон авсан арга хэмжээ тус бүрийг нарийн тодорхой, ойлгомжтой гаргацтай бичиж тэмдэглэх/
3Даатгалын гэрээт баталгаа эх хувь болон хуулбарын хамт
4Гадаад паспорт эх хувь болон бүрэн хуулбарын хамт
5Нислэгийн төлөвлөгөөт хувиар болон графикийн хамт
Эмнэлэг, эмчилгээний зардал нэхэмжилж байгаа бол:
1Түргэн тусламжийн тэмдэглэл
2Эмчийн тэмдэглэл
3Хийгдсэн шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлт, хариу
4Төлбөрийн баримт эх хувь
5Тус оронд байх хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ үйлчилгээний түүх
Ачаа тээшийн хохирол болон нислэг хойшлогдсоноос үүссэн хохирлыг нэхэмжилж байгаа бол:
1Ачаа тээш алдагдах:
1.1Агаарын тээврийн компанийн сертификат
1.2Алдагдсан эд зүйлсийн баримт
1.3Тээвэрлэгчийн талаас төлсөн нөхөн олговрын баримт
2Ачаа тээш хоцрох:
2.1Агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
2.2Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
3Нислэг хойшлогдох:
3.1Агаарын тээврийн компанийн нислэг хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
3.2Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Даатгалын гэрээ эх хувиар
3Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
6Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт / СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №* -ийг бөглүүлэх/
7Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
8Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Даатгалын гэрээ эх хувиар
3Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/
4Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
4.1Замын цагдаагийн тодорхойлолт
4.2Замын цагдаагийн акт
4.3Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
aХэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
bГэрэл зургийн үзүүлэлт
cЗамын цагдаагийн акт
dСогтуурал шалгасан магадлагаа /Шаардлагатай тохиолдолд/
eЗамын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
fТехникийн шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиолдолд/
5Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд
5.1ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас
5.2Амбулаторын карт
5.3Эмчлэгч, эмчийн дүгнэлт
5.4Шинжилгээний хариу
5.5Шүүх эмнэлгийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
5.6Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт
6Нас барсан тохиолдолд
6.1Нас барсны гэрчилгээ
6.2Задлан шинжилгээний хариу
6.3Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт
6.4Прокурорын тогтоол /Шаардлагатай тохиолдолд/
6.5Шүүхийн шийдвэр /Шаардлагатай тохиолдолд/
7Хохирол үнэлгээний тайлан
8Оршуулгын зардлын баримт
9Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт
10Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
1 Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2 Даатгалын гэрээ эх хувиар
3 Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
4 Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт /согтуурал шалгасан байх/
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
a Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
b Гэрэл зургийн үзүүлэлт
c Замын цагдаагийн акт
d Замын цагдаагийн акт
e Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
f Шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиололд/
5 Хохирол үнэлгээний тайлан
6 Даатгуулагч тал байгууллага бол тус байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг