Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 1. Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт
 2. Даатгуулагч нь албан байгууллага бол байгууллагын албан тоот
 3. Даатгалын карт эсвэл даатгалын гэрээний хуулбар
 4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн баримт эх хувиар
 5. Даатгуулагчид хийгдсэн лабораторын болон үйл оношийн шинжилгээний хариу /хуулбар байж болно/
 6. Эмийн жор /хуулбар байж болно/
 7. Эмчийн үзлэг оношлогооны хуулбар, эмчилгээний хуулбар
 8. Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн бол урьдчилсан магадлагааны маягт
Даатгуулагчийн зүгээс:
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /даатгуулагч болон түүний хууль ёсний төлөөлөгч/
 2. Гар өргөдөл /Даатгуулагч болон түүний төлөөлөгч нь тухайн болсон процессийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбар гар өргөдөл бичих үйл явдлын тохиолдол болсон өдрөөс хойш нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэн ирэх хүртэл бүх үйл явдал процесс, хийгдсэн ажиллагааг дэлгэрэнгүй бичиж тэмдэглэх/
 3. Даатгалын гэрээний хуулбар болон эх хувийн хамт авч ирэх
 4. Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Хамтран зээлдэгч байгаа бол түүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
 6. Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь хуулбарын хамт/
 7. Нөхөн төлбөр хүсэгч болон даатгуулагчийн хууль ёсний төлөөлөгчийг нотлох бичиг баримт. /Үүнд: Хохирогчоор тогтоосон тогтоол, Төрсөн ах, дүү, аав, ээж, үр хүүхэд болохыг нотлох бичиг баримтын хуулбар/
 8. Даатгуулагч болон Хууль ёсний төлөөлөгчийн эрхийг Мандал даатгалд ХК-д шилжүүлсэн итгэмжлэл хийж нотариатаар батлуулсан байх
Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт:
 1. Хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол тухайн харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын дэргэдэх хөдөлмөр магадлах коммиссийн шийдвэр
 2. Амбулаторийн карт болон өвчний түүх бусад өвчин эмгэгтэй холбоотой нотлох баримт тус бүрийг эх хувиар авч ирэх
 3. Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ
 4. Амбулаторийн карт болон бусад эмчилгээ, оношилгоо, шинжилгээний тэмдэглэл
 5. Эмнэлэгт нас барсан бол Эмнэлгийн нас барсан тухай тайлбар албан бичиг өвчний түүхийн хамт
 6. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
 7. Прокурорын тогтоол болон Шүүхийн шийдвэр
 8. Шүүхийн шинжээч эмчийн дүгнэлт
Банкны зүгээс:
 1. Банкний нөхөн төлбөр олгох хүсэлт болон албан бичиг /Үүнд: Даатгуулагчийн мэдээлэл, Нийт зээлийн хэмжээ, Зээлдэгч тус бүрийн зээлийн үлдэгдэл хэмжээ, зээлийн эргэн төлөлтийн хувь хэмжээ, Нөхөн төлбөр авах данс, Зээлийн үлдэгдэл дүн тодорхой тусгасан байх/
 2. Орон сууц зээлдэгчийн зээлийн анкет зээлдэгч тус бүрийн
 3. Банкний зээлийн судалгаа болон шийдвэрийн
 4. Даатгуулагчийн өмнө хийгдэж байсан даатгалын түүх болон гэрээний хуулбар
 5. Орон сууцны зээлийн гэрээний хуулбар
 6. Зээлийн эргэн төлөлтийн график хуулбар
 7. Зээлийн дансны хуулга хуулбар

Зайлшгүй шаардлагатай:

 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Нөхөн төлбөр хүссэн гар өргөдөл /Үүнд: Хэзээ, хаашаа, хэдийн хугацаагаар, ямар зорилгоор, хэнтэй явсан, танд тулгарсан тухайн тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тоочин өгүүлэн бичиж хийгдсэн ажиллагаа болон авсан арга хэмжээ тус бүрийг нарийн тодорхой, ойлгомжтой гаргацтай бичиж тэмдэглэх/
 3. Даатгалын гэрээт баталгаа эх хувь болон хуулбарын хамт
 4. Гадаад паспорт эх хувь болон бүрэн хуулбарын хамт
 5. Нислэгийн төлөвлөгөөт хувиар болон графикийн хамт

Эмнэлэг, эмчилгээний зардал нэхэмжилж байгаа бол:

 1. Түргэн тусламжийн тэмдэглэл
 2. Эмчийн тэмдэглэл
 3. Хийгдсэн шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлт, хариу
 4. Төлбөрийн баримт эх хувь
 5. Тус оронд байх хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ үйлчилгээний түүх

Ачаа тээшийн хохирол болон нислэг хойшлогдсоноос үүссэн хохирлыг нэхэмжилж байгаа бол:

Ачаа тээш алдагдах:
 1. Агаарын тээврийн компанийн сертификат
 2. Алдагдсан эд зүйлсийн баримт
 3. Тээвэрлэгчийн талаас төлсөн нөхөн олговрын баримт
Ачаа тээш хоцрох:
 1. Агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
 2. Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
Нислэг хойшлогдох:
 1. Агаарын тээврийн компанийн нислэг хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
 2. Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт /СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №* -ийг бөглүүлэх/
 6. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 7. Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/
 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/

4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед:

   • Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
   • Гэрэл зургийн үзүүлэлт
   • Замын цагдаагийн акт
   • Согтуурал шалгасан магадлагаа /шаардлагатай тохиолдолд/
   • Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
   • Техникийн шинжээчийн дүгнэлт /хийгдсэн тохиолдолд/

5. Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд

5.1 ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас
5.2 Амбулаторын карт
5.3 Эмчлэгч эмчийн дүгнэлт
5.4 Шинжилгээний хариу
5.5 Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
5.6 Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт

6. Нас барсан тохиолдолд

6.1 Нас барсны гэрчилгээ
6.2 Задлан шинжилгээний хариу
6.3 Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт
6.4 Прокурорын тогтоол /шаардлагатай тохиолдолд/
6.5 Шүүхийн шийдвэр /шаардлагатай тохиолдолд/

7. Хохирол үнэлгээний тайлан
8. Оршуулгын зардлын баримт
6. Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт
10. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг

 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/

4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт /согтуурал шалгасан байх/
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед

   • Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
   • Гэрэл зургийн үзүүлэлт
   • Замын цагдаагийн акт
   • Замын цагдаагийн акт
   • Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
   • Шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиололд/

5. Хохирол үнэлгээний тайлан Хэмжилт хийсэн гар зураглал
6. Даатгуулагч тал байгууллага бол тус байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг