Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

1Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт
2Даатгуулагч нь албан байгууллага бол байгууллагын албан тоот
3Даатгалын карт эсвэл даатгалын гэрээний хуулбар
4Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн баримт эх хувиар
5Даатгуулагчид хийгдсэн лабораторын болон үйл оношийн шинжилгээний хариу /хуулбар байж болно/
6Эмийн жор /хуулбар байж болно/
7Эмчийн үзлэг оношлогооны хуулбар, эмчилгээний хуулбар
8Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн бол урьдчилсан магадлагааны маягт
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /даатгуулагч болон түүний хууль ёсний төлөөлөгч/
2Гар өргөдөл
/Даатгуулагч болон түүний төлөөлөгч нь тухайн болсон процессийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбар гар өргөдөл бичих үйл явдлын тохиолдол болсон өдрөөс хойш нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэн ирэх хүртэл бүх үйл явдал процесс, хийгдсэн ажиллагааг дэлгэрэнгүй бичиж тэмдэглэх/
3Даатгалын гэрээний хуулбар болон эх хувийн хамт авч ирэх
4Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
6Хамтран зээлдэгч байгаа бол түүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь хуулбарын хамт/
7Нөхөн төлбөр хүсэгч болон даатгуулагчийн хууль ёсний төлөөлөгчийг нотлох бичиг баримт. /Үүнд: Хохирогчоор тогтоосон тогтоол, Төрсөн ах, дүү, аав, ээж, үр хүүхэд болохыг нотлох бичиг баримтын хуулбар/
8Даатгуулагч болон Хууль ёсний төлөөлөгчийн эрхийг Мандал даатгалд ХХК-д шилжүүлсэн итгэмжлэл хийж нотариатаар батлуулсан байх
Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт:
1Хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол тухайн харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын дэргэдэх хөдөлмөр магадлах коммиссийн шийдвэр
2Амбулаторийн карт болон өвчний түүх бусад өвчин эмгэгтэй холбоотой нотлох баримт тус бүрийг эх хувиар авч ирэх
3Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ
4Амбулаторийн карт болон бусад эмчилгээ, оношилгоо, шинжилгээний тэмдэглэл
5Эмнэлэгт нас барсан бол Эмнэлгийн нас барсан тухай тайлбар албан бичиг өвчний түүхийн хамт
6Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
7Прокурорын тогтоол болон Шүүхийн шийдвэр
8Шүүхийн шинжээч эмчийн дүгнэлт
Банкны зүгээс
1Банкний нөхөн төлбөр олгох хүсэлт болон албан бичиг
/Үүнд: Даатгуулагчийн мэдээлэл, Нийт зээлийн хэмжээ, Зээлдэгч тус бүрийн зээлийн үлдэгдэл хэмжээ, зээлийн эргэн төлөлтийн хувь хэмжээ, Нөхөн төлбөр авах данс, Зээлийн үлдэгдэл дүн тодорхой тусгасан байх/
2Орон сууц зээлдэгчийн зээлийн анкет зээлдэгч тус бүрийн
3Банкний зээлийн судалгаа болон шийдвэрийн
4Даатгуулагчийн өмнө хийгдэж байсан даатгалын түүх болон гэрээний хуулбар
5Орон сууцны зээлийн гэрээний хуулбар
6Зээлийн эргэн төлөлтийн график хуулбар
7Зээлийн дансны хуулга хуулбар
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Нөхөн төлбөр хүссэн гар өргөдөл /Үүнд: Хэзээ, хаашаа, хэдийн хугацаагаар, ямар зорилгоор, хэнтэй явсан, танд тулгарсан тухайн тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тоочин өгүүлэн бичиж хийгдсэн ажиллагаа болон авсан арга хэмжээ тус бүрийг нарийн тодорхой, ойлгомжтой гаргацтай бичиж тэмдэглэх/
3Даатгалын гэрээт баталгаа эх хувь болон хуулбарын хамт
4Гадаад паспорт эх хувь болон бүрэн хуулбарын хамт
5Нислэгийн төлөвлөгөөт хувиар болон графикийн хамт
Эмнэлэг, эмчилгээний зардал нэхэмжилж байгаа бол:
1Түргэн тусламжийн тэмдэглэл
2Эмчийн тэмдэглэл
3Хийгдсэн шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлт, хариу
4Төлбөрийн баримт эх хувь
5Тус оронд байх хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ үйлчилгээний түүх
Ачаа тээшийн хохирол болон нислэг хойшлогдсоноос үүссэн хохирлыг нэхэмжилж байгаа бол:
1Ачаа тээш алдагдах:
1.1Агаарын тээврийн компанийн сертификат
1.2Алдагдсан эд зүйлсийн баримт
1.3Тээвэрлэгчийн талаас төлсөн нөхөн олговрын баримт
2Ачаа тээш хоцрох:
2.1Агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
2.2Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
3Нислэг хойшлогдох:
3.1Агаарын тээврийн компанийн нислэг хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
3.2Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Даатгалын гэрээ эх хувиар
3Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
6Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт / СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №* -ийг бөглүүлэх/
7Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
8Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар
1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2Даатгалын гэрээ эх хувиар
3Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/
4Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
4.1Замын цагдаагийн тодорхойлолт
4.2Замын цагдаагийн акт
4.3Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
aХэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
bГэрэл зургийн үзүүлэлт
cЗамын цагдаагийн акт
dСогтуурал шалгасан магадлагаа /Шаардлагатай тохиолдолд/
eЗамын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
fТехникийн шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиолдолд/
5Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд
5.1ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас
5.2Амбулаторын карт
5.3Эмчлэгч, эмчийн дүгнэлт
5.4Шинжилгээний хариу
5.5Шүүх эмнэлгийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
5.6Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт
6Нас барсан тохиолдолд
6.1Нас барсны гэрчилгээ
6.2Задлан шинжилгээний хариу
6.3Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт
6.4Прокурорын тогтоол /Шаардлагатай тохиолдолд/
6.5Шүүхийн шийдвэр /Шаардлагатай тохиолдолд/
7Хохирол үнэлгээний тайлан
8Оршуулгын зардлын баримт
9Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт
10Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
1 Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2 Даатгалын гэрээ эх хувиар
3 Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
4 Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт /согтуурал шалгасан байх/
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
a Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
b Гэрэл зургийн үзүүлэлт
c Замын цагдаагийн акт
d Замын цагдаагийн акт
e Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
f Шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиололд/
5 Хохирол үнэлгээний тайлан
6 Даатгуулагч тал байгууллага бол тус байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг