Олон тээврийн хэрэгсэл даатгуулах бол хөнгөлөлт урамшуулал олгогддог уу?

Тээврийн хэрэгсэл бүрт даатгах үнийн дүн тооцоологдон гарах бөгөөд хураамжийн дүнгээс хөнгөлөх боломжгүй. Таньд байгууллагын зүгээс урамшуулал болон бэлэг дагалдуудан үйлчлэх болно.