Даатгуулагчийн өөрөө хариуцах хэсэг гэж юу вэ?

Даатгуулагч өөрөө буруутай бол хохирлын тодорхой хувийг хариуцна. Өөрөөр хэлбэл даатгалын жилийн хураамж 1% буюу үндсэн хамгаалалтыг сонгож байгаа үед нөхөн олговрын дүнгээс таны өөрийн хариуцах хэсэг 10% бол 1.8%-ийн нэмэлт хамгаалалтыг сонговол даатгуулагчийн өөрийн хариуцах хэсэг 20% харин 2.5% болох бүрэн хамгаалалтыг сонгосон үед таны хариуцах хэсэг огт байхгүй даатгагч эрсдэлийг 100% хариуцна.