Орон сууцны даатгал

Үнийн санал авах

Товч танилцуулга

Бидний амьдран сууж, эзэмшиж буй орон байранд гэнэтийн эрсдэл учирснаар үүсэх санхүүгийн хохирлыг Даатгалын компанид шилжүүлэх зорилготой даатгал юм.

Хамгаалалт

Орон сууцыг зах зээлийн үнээр нь үнэлэн даатгуулна.

  • Байгалийн эрсдэл
  • Галын эрсдэл
  • Цахилгаан хэлбэлзлийн эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн учруулах эрсдэл