Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь Албан журмын даатгалаас юугаараа ялгаатай вэ?

Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь таны өөрийн эд хөрөнгө буюу тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлыг барагдуулдаг сайн дурын даатгал бол Албан журмын даатгал нь хуулиар хийлгэсэн байхыг шаарддаг ба зөвхөн бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, амь насанд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг даатгал юм.