Тээврийн хэрэгслийн даатгалын давуу тал болон ашиг тус нь юу вэ?

Жолооч нарт нийтлэг тохиолддог тээврийн хэрэгсэлд учирч болох бүх төрлийн эрсдэлээс хамгаалдаг тул тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй санхүүгийн хүндрэлийг бууруулах ач холбогдолтой.