Тээврийн хэрэгслийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

1 Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
2 Даатгалын гэрээ эх хувиар
3 Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
4 Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт /согтуурал шалгасан байх/
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
a Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
b Гэрэл зургийн үзүүлэлт
c Замын цагдаагийн акт
d Замын цагдаагийн акт
e Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
f Шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиололд/
5 Хохирол үнэлгээний тайлан
6 Даатгуулагч тал байгууллага бол тус байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг

Бусад Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр