Тээврийн хэрэгслийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/

4.1 Замын цагдаагийн тодорхойлолт /согтуурал шалгасан байх/
4.2 Замын цагдаагийн акт
4.3 Хэмжилт хийсэн гар зураглал
4.4 Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед

   • Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
   • Гэрэл зургийн үзүүлэлт
   • Замын цагдаагийн акт
   • Замын цагдаагийн акт
   • Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
   • Шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиололд/

5. Хохирол үнэлгээний тайлан Хэмжилт хийсэн гар зураглал
6. Даатгуулагч тал байгууллага бол тус байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг