Дансанд тухайн сарын төлбөрт хүрэлцэхүйц үлдэгдэл байхад төлбөр татагдаагүй. Тэр сардаа  тохиолдол үүсвэл яах вэ?

Энэ тохиолдолд хэрэглэгчийн баталгаат гарын үсэг эсвэл бусад мэдээлэл зөрсөн байх магадлалтай. Хэрэв хэрэглэгчийн буруугаас биш байвал нөхөн төлбөрийг олгоно