"Замд гаръя" дотоодын аяллын даатгалын гэрээний нөхцөл