Зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл

1Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /даатгуулагч болон түүний хууль ёсний төлөөлөгч/
2Гар өргөдөл
/Даатгуулагч болон түүний төлөөлөгч нь тухайн болсон процессийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбар гар өргөдөл бичих үйл явдлын тохиолдол болсон өдрөөс хойш нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэн ирэх хүртэл бүх үйл явдал процесс, хийгдсэн ажиллагааг дэлгэрэнгүй бичиж тэмдэглэх/
3Даатгалын гэрээний хуулбар болон эх хувийн хамт авч ирэх
4Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
6Хамтран зээлдэгч байгаа бол түүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь хуулбарын хамт/
7Нөхөн төлбөр хүсэгч болон даатгуулагчийн хууль ёсний төлөөлөгчийг нотлох бичиг баримт. /Үүнд: Хохирогчоор тогтоосон тогтоол, Төрсөн ах, дүү, аав, ээж, үр хүүхэд болохыг нотлох бичиг баримтын хуулбар/
8Даатгуулагч болон Хууль ёсний төлөөлөгчийн эрхийг Мандал даатгалд ХХК-д шилжүүлсэн итгэмжлэл хийж нотариатаар батлуулсан байх
Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт:
1Хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол тухайн харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын дэргэдэх хөдөлмөр магадлах коммиссийн шийдвэр
2Амбулаторийн карт болон өвчний түүх бусад өвчин эмгэгтэй холбоотой нотлох баримт тус бүрийг эх хувиар авч ирэх
3Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ
4Амбулаторийн карт болон бусад эмчилгээ, оношилгоо, шинжилгээний тэмдэглэл
5Эмнэлэгт нас барсан бол Эмнэлгийн нас барсан тухай тайлбар албан бичиг өвчний түүхийн хамт
6Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
7Прокурорын тогтоол болон Шүүхийн шийдвэр
8Шүүхийн шинжээч эмчийн дүгнэлт
Банкны зүгээс
1Банкний нөхөн төлбөр олгох хүсэлт болон албан бичиг
/Үүнд: Даатгуулагчийн мэдээлэл, Нийт зээлийн хэмжээ, Зээлдэгч тус бүрийн зээлийн үлдэгдэл хэмжээ, зээлийн эргэн төлөлтийн хувь хэмжээ, Нөхөн төлбөр авах данс, Зээлийн үлдэгдэл дүн тодорхой тусгасан байх/
2Орон сууц зээлдэгчийн зээлийн анкет зээлдэгч тус бүрийн
3Банкний зээлийн судалгаа болон шийдвэрийн
4Даатгуулагчийн өмнө хийгдэж байсан даатгалын түүх болон гэрээний хуулбар
5Орон сууцны зээлийн гэрээний хуулбар
6Зээлийн эргэн төлөлтийн график хуулбар
7Зээлийн дансны хуулга хуулбар

Бусад Хувь хүн даатгалын нөхөн төлбөр