card

​БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮХ ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний тухай

Таны байгууллагын хийж гүйцэтгэж байгаа зам, барилга угсралтын ажил, ажлын талбайд буй бараа материал, тоног төхөөрөмж, ажилчдын түр сууц, хүнд машин механизмд гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таашгүй явдал тохиолдсоны улмаас учрах хохирол болон даатгуулагчийн хэвийн үйл ажиллагааны явцад гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг сэргээх, засварлах эсвэл тохиролцсон мөнгөн дүнгээр нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ

 1. Гэрээний дагуу даатгуулагчийн хийж гүйцэтгэж байгаа зам, барилга угсралтын ажлын даатгалын үнэлгээг зам, барилгын ажлын төсөвт өртгийг үндэслэн тогтооно.
 2. Тоног төхөөрөмж, хүнд машин механизм, бараа материал, ажиллагсадын түр сууц, мөн гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн өмнө хүлээх нийт хариуцлагын үнэлгээг даатгагч, даатгуулагч талууд даатгалын хугацаанд авах нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээгээр харилцан тохиролцож тус бүрт нь тогтооно

Даатгалын зүйл

 • Даатгуулагчийн хийж гүйцэтгэж байгаа зам, барилга угсралтын ажил
 • Тоног төхөөрөмж
 • Хүнд машин механизм
 • Бараа материал /Цемент, арматур, битум/
 • Ажилчдын түр сууц
 • Инженерийн шугам сүлжээ
 • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага.
Үндсэн эрсдэл

Зам, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн үндсэн эрсдэл:

 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэл, ширүүн мөндөр, үер гэх мэт/
 2. Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
 3. Ус, чийгний эрсдэл /сантехникийн ус алдалт, байшин доторх дулааны хоолойн хөлдөлт, хугарлын нөлөөгөөр учрах хохирол/
 4. Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
 5. Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулах эрсдэл
  Даатгуулагчийн ажилтны санамсар, болгоомжгүй үйлдлийн улмаас учрах хохирол
  Даатгуулагчийн эд хөрөнгийн ашиглалтын үед үүсэх хохирол
Нэмэлт эрсдэл

Энэхүү даатгалын эрсдэлд зам, барилга угсралтын ажлын үндсэн эрсдэлээс гадна даатгалын зүйл тус бүр дэх дараах нэмэлт эрсдэлүүд хамаарна.

 1. Тоног төхөөрөмжийн нэмэлт эрсдэл:
  Цахилгааны эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/
  Зөөн тээвэрлэх үеийн эрсдэл: /баглаа боодол, бэхэлгээний стандарт горимыг баримтлан баталгаажуулах/
 2. Хүнд машин механизмын нэмэлт эрсдэл:
  Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл /хатуу биет мөргөх, шүргэх/
  Зогсоолд байх үеийн эрсдэл /мөргүүлэх, шүргүүлэх, дээрээс юм унах, ус, чийгний нөлөөллөөс үүссэн эрсдэл, барилгын нуралт, цөмрөлт/
 3. Ажлын талбайд ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн эрсдэл:
  Хүн, мал амьтан, тээврийн хэрэгсэл, үл хөдлөх биет мөргөх, шүргэх
  Мал амьтан, тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх, шүргүүлэх
  Онхолдох
 4. Ашиглалтын үеийн эрсдэл:
  Зориулалтын дагуу үүргээ гүйцэтгэх явцад тодорхойгүй болон санамсаргүй тохиолдлын улмаас эд ангид учрах хохирол
  Урьдчилан тооцоолж, сэргийлэх боломжгүй тохиолдлоос үүсэх эд ангийн хохирол /дээрээс юм унах, эд ангид юм орох, чирэгдэх, тээглэх/
 5. Ачилтын үеийн эрсдэл:
  A. Ачигдсан үеийн эрсдэл /тээврийн замын нөхцлөөс шалтгаалж тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгсэл гулгах, шарвах, онхолдох зэргээс шалтгаалж хүнд машин механизмд учрах хохирол/
  B. Ачих үеийн эрсдэл /хүнд машин механизмыг тээвэрлэх зорилгоор аливаа тээврийн хэрэгсэл дээр ачих үед онхолдох, гулсах/
 6. Дугуйнаас үүдэн гарах эрсдэл
  Операторын хариуцлага
Бараа материалын нэмэлт эрсдэл

Цахилгааны эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/

Даатгалын менежертэй холбогдох

Мандал Даатгал ХК нь харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулан бүтээгдэхүүн тус бүрийг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын менежертэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.