card

Нөхөн төлбөр, үйлчилгээ

Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт

Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт

Нөхөн төлбөрийн шаардлагатай материалыг бүрэн хүлээж авснаас хойш тухайн материалын судалгааны цар хүрээнээс хамаарч ажлын 3-10 хоногт шийдвэрлэх бөгөөд даатгуулагч таны бүрдүүлж өгсөн материалд үндэслэн шийдвэр бодитоор гардаг болно.

Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлтийн алхамууд:

 1. Шаардлагатай нөхөн төлбөрийн баримтуудыг бүрдүүлэх
 2. Бүрдүүлсэн материалыг даатгалын нөхөн төлбөрийн мэргэжилтэнд хүлээлгэж өгөх
 3. Хяналт, дүгнэлтийн шат
 4. Хяналтын шат - I
 5. Хяналтын шат - II
 6. Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргалт
 7. Нөхөн төлбөрийн шилжүүлэг
 8. Даатгуулагчийн дансанд нөхөн төлбөр орно

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл
 1. Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт
 2. Даатгуулагч нь албан байгууллага бол байгууллагын албан тоот
 3. Даатгалын карт эсвэл даатгалын гэрээний хуулбар
 4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийн баримт эх хувиар
 5. Даатгуулагчид хийгдсэн лабораторын болон үйл оношийн шинжилгээний хариу /хуулбар байж болно/
 6. Эмийн жор /хуулбар байж болно/
 7. Эмчийн үзлэг оношлогооны хуулбар, эмчилгээний хуулбар
 8. Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн бол урьдчилсан магадлагааны маягт
 9. Нөхөн төлбөрийн материалыг онлайнаар [email protected] хаягаар ирүүлнэ үү.
Зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл
Даатгуулагчийн зүгээс:
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /даатгуулагч болон түүний хууль ёсний төлөөлөгч/
 2. Гар өргөдөл /Даатгуулагч болон түүний төлөөлөгч нь тухайн болсон процессийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбар гар өргөдөл бичих үйл явдлын тохиолдол болсон өдрөөс хойш нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэн ирэх хүртэл бүх үйл явдал процесс, хийгдсэн ажиллагааг дэлгэрэнгүй бичиж тэмдэглэх/
 3. Даатгалын гэрээний хуулбар болон эх хувийн хамт авч ирэх
 4. Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Хамтран зээлдэгч байгаа бол түүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
 6. Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь хуулбарын хамт/
 7. Нөхөн төлбөр хүсэгч болон даатгуулагчийн хууль ёсний төлөөлөгчийг нотлох бичиг баримт. /Үүнд: Хохирогчоор тогтоосон тогтоол, Төрсөн ах, дүү, аав, ээж, үр хүүхэд болохыг нотлох бичиг баримтын хуулбар/
 8. Даатгуулагч болон Хууль ёсний төлөөлөгчийн эрхийг Мандал даатгалд ХК-д шилжүүлсэн итгэмжлэл хийж нотариатаар батлуулсан байх
Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолт:
 1. Хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол тухайн харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын дэргэдэх хөдөлмөр магадлах коммиссийн шийдвэр
 2. Амбулаторийн карт болон өвчний түүх бусад өвчин эмгэгтэй холбоотой нотлох баримт тус бүрийг эх хувиар авч ирэх
 3. Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ
 4. Амбулаторийн карт болон бусад эмчилгээ, оношилгоо, шинжилгээний тэмдэглэл
 5. Эмнэлэгт нас барсан бол Эмнэлгийн нас барсан тухай тайлбар албан бичиг өвчний түүхийн хамт
 6. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
 7. Прокурорын тогтоол болон Шүүхийн шийдвэр
 8. Шүүхийн шинжээч эмчийн дүгнэлт
Банкны зүгээс:
 1. Банкний нөхөн төлбөр олгох хүсэлт болон албан бичиг /Үүнд: Даатгуулагчийн мэдээлэл, Нийт зээлийн хэмжээ, Зээлдэгч тус бүрийн зээлийн үлдэгдэл хэмжээ, зээлийн эргэн төлөлтийн хувь хэмжээ, Нөхөн төлбөр авах данс, Зээлийн үлдэгдэл дүн тодорхой тусгасан байх/
 2. Орон сууц зээлдэгчийн зээлийн анкет зээлдэгч тус бүрийн
 3. Банкний зээлийн судалгаа болон шийдвэрийн
 4. Даатгуулагчийн өмнө хийгдэж байсан даатгалын түүх болон гэрээний хуулбар
 5. Орон сууцны зээлийн гэрээний хуулбар
 6. Зээлийн эргэн төлөлтийн график хуулбар
 7. Зээлийн дансны хуулга хуулбар
Гадаадад зорчигчийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл
Зайлшгүй шаардлагатай:
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Нөхөн төлбөр хүссэн гар өргөдөл /Үүнд: Хэзээ, хаашаа, хэдийн хугацаагаар, ямар зорилгоор, хэнтэй явсан, танд тулгарсан тухайн тохиолдлын талаар дэлгэрэнгүй тоочин өгүүлэн бичиж хийгдсэн ажиллагаа болон авсан арга хэмжээ тус бүрийг нарийн тодорхой, ойлгомжтой гаргацтай бичиж тэмдэглэх/
 3. Даатгалын гэрээт баталгаа эх хувь болон хуулбарын хамт
 4. Гадаад паспорт эх хувь болон бүрэн хуулбарын хамт
 5. Нислэгийн төлөвлөгөөт хувиар болон графикийн хамт
Эмнэлэг, эмчилгээний зардал нэхэмжилж байгаа бол:
 1. Түргэн тусламжийн тэмдэглэл
 2. Эмчийн тэмдэглэл
 3. Хийгдсэн шинжилгээ, оношилгооны дүгнэлт, хариу
 4. Төлбөрийн баримт эх хувь
 5. Тус оронд байх хугацаанд хийгдсэн эмчилгээ үйлчилгээний түүх
Ачаа тээшийн хохирол болон нислэг хойшлогдсоноос үүссэн хохирлыг нэхэмжилж байгаа бол:
Ачаа тээш алдагдах:
 1. Агаарын тээврийн компанийн сертификат
 2. Алдагдсан эд зүйлсийн баримт
 3. Тээвэрлэгчийн талаас төлсөн нөхөн олговрын баримт
Ачаа тээш хоцрох:
 1. Агаарын тээврийн компанийн ачаа тээш хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
 2. Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
Нислэг хойшлогдох:
 1. Агаарын тээврийн компанийн нислэг хамгийн багадаа 6 цаг хойшлогдсон тухай нотолсон сертификат
 2. Хэрэгцээт зүйлс худалдан авсан баримтууд
Эд хөрөнгийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт /СӨХ, ОСНААК, ОБЕГ, УЦУОЭШХ, Маягт №* -ийг бөглүүлэх/
 6. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 7. Буруутай этгээд байгаа бол буруутай этгээдийн хаяг байршил, иргэний үнэмлэхний хуулбар
Албан журмын даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /2 тал/
 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
  1. Замын цагдаагийн тодорхойлолт
  2. Замын цагдаагийн акт
  3. Хэмжилт хийсэн гар зураглал
  4. Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед:
   1. Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
   2. Гэрэл зургийн үзүүлэлт
   3. Замын цагдаагийн акт
   4. Согтуурал шалгасан магадлагаа /шаардлагатай тохиолдолд/
   5. Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
   6. Техникийн шинжээчийн дүгнэлт /хийгдсэн тохиолдолд/
 5. Эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд
  1. ГССҮТ-ийн үзлэг хийсэн нарийн хуудас
  2. Амбулаторын карт
  3. Эмчлэгч эмчийн дүгнэлт
  4. Шинжилгээний хариу
  5. Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
  6. Хохирогч тал гомдолгүй гэх баримт
 6. Нас барсан тохиолдолд
  1. Нас барсны гэрчилгээ
  2. Задлан шинжилгээний хариу
  3. Хохирогчийн хууль ёсны өв залгамжлагчийн өргөдөл хүсэлт
  4. Прокурорын тогтоол /шаардлагатай тохиолдолд/
  5. Шүүхийн шийдвэр /шаардлагатай тохиолдолд/
 7. Хохирол үнэлгээний тайлан
 8. Оршуулгын зардлын баримт
 9. Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт
 10. Хохирогч тал байгууллага бол нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
Тээврийн хэрэгслийн даатгалын нөхөн төлбөрийн материалын бүрдэл
 1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ эх хувиар
 3. Жолооны үнэмлэх, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /ЗЦГ, ЦГ, ОБЕГ, УЦУОЭШХ/
  1. Замын цагдаагийн тодорхойлолт /согтуурал шалгасан байх/
  2. Замын цагдаагийн акт
  3. Хэмжилт хийсэн гар зураглал
  4. Бүрэлдэхүүнтэй шинжээч очсон үед
   1. Хэргийн газрын үзлэг хийсэн тэмдэглэл
   2. Гэрэл зургийн үзүүлэлт
   3. Замын цагдаагийн акт
   4. Замын цагдаагийн акт
   5. Замын цагдаагийн Шинжээчийн дүгнэлт /Шаардлагатай тохиолдолд/
   6. Шинжээчийн дүгнэлт /Хийгдсэн тохиололд/
 5. Хохирол үнэлгээний тайлан Хэмжилт хийсэн гар зураглал
 6. Даатгуулагч тал байгууллага бол тус байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг

Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

ОСЛЫН ТӨРӨЛ
НЭГ. ЭЗЭН ХОЛБОГДОГЧТОЙ ЗӨВЛӨМЖ
1.1. Бусдын тээврийн хэрэгсэлтэй 
(мөргөлдөх, онхолдох)

1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
2. Төмөр замын гарам дээр галт тэрэгтэй мөргөлдсөн тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
3. Манай даатгуулагч буруутай нь тогтоогдоогүй бол буруутай этгээдийн даатгалыг дуудах
4. Манай даатгуулагч буруутай нь тогтоогдсон бол дараах байдлаар ажилна. Үүнд:

4.1. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (ШДА очих бол замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА болон ЗЦ/ТЗЦ 2-ууланг нь очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
4.2. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг хийх 
4.3. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах, 
4.4. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж акт тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэх боломжтой,
4.5. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын гар хэмжилт" болон акт тавьсан тохиолдолд "Ослын акт тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах

1.2. Хүн, мал амьтантай 
(мөргөх, мөргүүлэх)

1. ЗЦ-ын 124 дугаар болон шаардлагатай бол түргэн тусламжийн 103 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. ЗЦ болон түргэн тусламж очих хүртэл ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
3. Хөдөө орон нутагт бол ослын баримтжуулалтыг доор заасны дагуу заавал хийх ба тус баримтжуулалтанд тулгуурлан нөхөн төлбөрийн шийдвэр гарах болно

3.1 Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас холбогдогчийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг хийх 
3.2 ЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын гар хэмжлт", "Ослын акт тэмдэглэл", прокуторт шилжсэн бол "Шинжээчийн дүгнэлт", "Прокурорын тогтоол" -ийг тус хэрэг шалгагдаж дууссаны дараа хуулбаруудыг авч, тамга тэмдгээр баталгаажуулан материалаа бүрдүүлэн өгөх

ХОЁР. ЭЗЭН ХОЛБОГДОГЧГҮЙ
2.1. Хатуу биет
(өртөх, мөргөх)
1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Төмөр замын гарам дотор мөргөсөн тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (ШДА очих бол замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА болон ЗЦ/ТЗЦ 2-ууланг нь очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас мал амьтан болон ТХ-ийг мөн зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг хийх 
5. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах
6. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж акт тавиулахыг хэлэх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэх боломжтой
7. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын гар хэмжилт" болон акт тавьсан тохиолдолд "Ослын акт тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах
2.2. Өөрийн буруутай үйлдэл
(Онхолдох)
1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Төмөр замын гарам дотор мөргөсөн тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (ШДА очих бол замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА болон ЗЦ/ТЗЦ 2-ууланг нь очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас мал амьтан болон ТХ-ийг мөн зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг хийх 
5. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах
6. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж акт тавиулахыг хэлэх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэх боломжтой
7. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын гар хэмжлт" болон акт тавьсан тохиолдолд "Ослын акт тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах
2.3. Байгалийн хүчин зүйл
(Мөндөр, үер, ус, шуурга)
1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Төмөр замын гарам дотор мөргөсөн тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (ШДА очих бол замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА болон ЗЦ/ТЗЦ 2-ууланг нь очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас мал амьтан болон ТХ-ийг мөн зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг хийх 
5. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах
6. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж акт тавиулахыг хэлэх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэх боломжтой
7. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын гар хэмжлт" болон акт тавьсан тохиолдолд "Ослын акт тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах
ГУРАВ. ГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ
3.1. Галд өртөх 
(Өөрийн болон бусдын буруутай үйлдэл)
1. Гарын доорх зүйлээр галыг унтраах арга хэмжээ авах
2. ЗЦ-ын 124 болон гал командын 101 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
3. Төмөр замын гарам дотор мөргөсөн тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
4. ЗЦ/ТЗЦ/Онцгой байдал очих хүртэл (ШДА очих бол замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА болон ЗЦ/ТЗЦ/Онцгой байдал 3-ууланг нь очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
5. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас мал амьтан болон ТХ-ийг мөн зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг хийх 
6. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах
7. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж акт тавиулахыг хэлэх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэх боломжтой
8. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын гар хэмжлт" болон акт тавьсан тохиолдолд "Ослын акт тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах
Нэг. Буруутай этгээдтэй 
(дээд айлаас ус алдах ба бусад)
 
1. Харьяа дүүргийн ОСНААК -т дуудлага өгөх
2. Буруутай этгээд байгаа бол иргэний үнэмлэхний хуулбарыг заавал авах
3. Гэмтлийн шалтгааныг олж тогтоон яаралтай зогсоох арга хэмжээ авах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг олон талаас авах, 2 минутын бичлэг хийх 
5. ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
6. Гэмтлээс үүдэлтэй бусад хохирч болзошгүй эд зүйлийг авран хамгаалах
7. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан авах ба ингэхдээ ослын шалтгааныг заавал дурьдсан байхыг анхаарах
Хоёр. Сантехникийн гэмтэл
(ил болон далд шугамын гэмтэл)
 
1. Харьяа дүүргийн ОСНААК -т дуудлага өгөх
2. Гэмтлийн шалтгааныг олж тогтоон яаралтай зогсоох арга хэмжээ авах
3. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг олон талаас авах, 2 минутын бичлэг хийх 
4. ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
5. Гэмтлээс үүдэлтэй бусад хохирч болзошгүй эд зүйлийг авран хамгаалах
6. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан авах ба ингэхдээ ослын шалтгааныг заавал дурьдсан байхыг анхаарах
Гурав. Галын тохиолдол
(өөрийн болон бусдын буруутай үйлдэл)
 
1. Онцгой байдлын 101 утсанд яаралтай дуудлага өгөх
2. Галын шалтгааныг олж тогтоон яаралтай зогсоох арга хэмжээ авах
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг олон талаас авах, 2 минутын бичлэг хийх 
5. ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
6. Гэмтлээс үүдэлтэй бусад хохирч болзошгүй эд зүйлийг авран хамгаалах
7. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулан авах ба ингэхдээ ослын шалтгааныг заавал дурьдсан байхыг анхаарах
Нэг. Тээврийн хэрэгсэл мөргөх

1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Холбогдогч талуудын буруутай нь тогтоогдоогүй, маргаантай байгаа бол цагдаа ирж буруутай этгээдийг тогтоосны дараа буруутай талын даатгалыг дуудах
3. Манай даатгуулагчийн буруутай үйлдэл бол дараах байдлаар ажилна. Үүнд:

3.1. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг заавал хийх 
3.2. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах 
3.3. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах, 
3.4. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно 
3.5. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл, Акт" -ийг заавал авахыг анхаарах,

Хоёр. Хүн мөргөх 1. Түргэн тусламжийн 103 дугаарт болон ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Хохирогчийн биеийн байдал муу байвал өөр ТХ-ээр яаралтай эмнэлэгт хүргэж, анхны тусламж үзүүлэх
3. Цагдаа болон түргэн тусламж очих хүртэл ТХ-ийг ослын газраас хөдөлгөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах,
4. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас холбогдогчийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах,
5. ЗЦ-аас "Ослын гар хэмжлт", "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл", "Шүүхийн шинжээчийн дүгнэлт", "Прокурорын тогтоол", хэрэв эрүүгийн хэрэг үүссэн бол "Шүүхийн анхан шатны шийдвэр" -ийг хуулбар үнэн тамгатайгаар авахыг анхаарах,
6. Осол нь цагдаагийн хэрэг бүртгэлд шилжсэний дараа дахин холбогдож даатгалдаа бүрдүүлэн өгөх материалын жагсаалтыг авах
Гурав. Мал амьтан мөргөх 1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх
2. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг заавал хийхийг анхаарах,
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах 
4. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах, 
5. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно, 
6. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах,
Дөрөв. Хөрөнгө мөргөх
(автомашинаас бусад бусдын хөрөнгө)
 
1. ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх, төмөр замын гармын хаалт дотор осол гарсан тохиолдолд төмөр замын цагдаагийн 21244050 дугаарт залгаж дуудлага өгөх,
2. Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас хоёр ТХ-ийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах, 2 минутын бичлэг заавал хийхийг анхаарах,
3. ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд ШДА очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах 
4. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол ШДА очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах, 
5. Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно, 
6. ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхааруулах,

Маягт татах

Эрүүл мэндийн даатгалын маягтууд
Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт Файл татах
Урьдчилсан магадлагааны маягт Файл татах
Өргөдлийн маягт Файл татах
Бусад маягтууд
Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт Файл татах
Эд хөрөнгийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт Файл татах
Гадаадад зорчигчийн даатгалын нөхөн төлбөрийн маягт Файл татах

Нөхөн төлбөртэй холбоотой анхаарах зүйлс

Даатгалын байгууллага нь олон тооны даатгуулагч, харилцагчийн өмнө үүрэг хүлээж, даатгалын гэрээ байгуулан мөнгөн хөрөнгө бүхий сан бүрдүүлэн тус сангаас даатгуулагч, харилцагчид эргүүлэн гэрээний дагуу даатгалын тохиолдол болсон нөхцөлд нөхөн төлбөр олгож зохистой хуваарилалт хийдэг байна.

Даатгуулагч өөрт учирч болзошгүй олон төрлийн эрсдэлээс алийг нь Даатгагчид хариуцуулахаа өөрөө сонгож, түүнд тохирсон даатгалын хураамжийг даатгалын санд байршуулахаар шийдвэрлэдэг. Даатгуулагч энэхүү сонголтоо даатгалын гэрээгээр баталгаажуулж, зөвхөн уг гэрээгээр заасан эрсдэл учирсан тохиолдолд л хохирол нөхөн төлөх зэрэг бүх харилцаа даатгалын гэрээний үндсэн дээр хэрэгждэг юм. 

Даатгалын нөхөн төлбөр олголт нь баримттай, нотолгоотой, гэрээний дагуу байх ёстой бөгөөд энэхүү шийдвэрт үзэмжийн асуудал яригдах ёсгүй. Даатгалын компани даатгуулагчийн хувийн байдал, нэр нөлөө, эрх мэдэл, дарамт шахалтаас болж даатгалын гэрээгээр олгох ёсгүй нөхөн төлбөрийг дундын сангаас олгох нь олон мянган бусад даатгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ зөрчсөн асуудал болдог.

Иймд хэрэглэгч даатгалын гэрээ хийхийн өмнө даатгалын гэрээтэй сайтар танилцаж, нөхөн төлбөрийн олгох олгохгүй нөхцөлүүд, хариуцах хэсэг, нөхөн төлбөрийн тохиолдлын үед авах арга хэмжээ зэрэгтэй сайтар уншиж танилцсан байх хэрэгтэй байдаг.

Даатгуулагч өөрийн даатгалын үр ашгийг бүрэн хүртэхийн тулд дараах зүйлсийг анхаарах ёстой. Үүнд:

 • Тохиолд болсон үед даатгалын байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж заавар, зөвлөмж авах;
 • Тохиолдлын газарт даатгагчийн зааврын дагуу баримтжуулалт хийх;
 • Тухайн тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх, шалтгаан нөхцөл тодорхойлуулах;
 • Учирсан хохирлын хэмжээг тодорхойлуулах;
 • Даатгалын гэрээнд заасан хугацаанд нөхөн төлбөрийн баримт материалыг даатгагч талд бүрдүүлэн өгөх;

Дээрх шаардлагуудыг хангахгүй байх нь нөхөн төлбөр татгалзах нийтлэг үндэслэл болдгийг анхаарна уу.