/
Хараат бус аудиторын тайлан татаж авах 2018 оны 12-р сарын байдлаар

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан татаж авах 2019 оны 1-р улирлын байдлаар 

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан татаж авах 2019 оны 2-р улирлын байдлаар

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан татаж авах 2019 оны 3-р улирлын байдлаар

Татаж авах
Үйл ажиллагааны тайлан татаж авах 2019 оны 2-р улирлын байдлаар 

Татаж авах

2019 оны 3-р улирлын байдлаар.

Орлого үр дүнгийн тайлан

Сая төгрөгөөр 2017 2018 2019Q1 2019Q2 2019Q3
Нийт хураамжийн орлого 22,533 27,786 9,971

18,156

22,887
Давхар даатгалын хураамжийн зардал (11,244) (9,807) (6,663)

(8,536)

(9,757)

Даатгалын хураамжийн буцаалт

(1,208)

(1,530) (269) (1,191) (1,865)
Цэвэр хураамжийн орлого 10,081 16,449 3,038

8,429

11,265
Орлогод тооцсон хураамж 7,043 11,932 3,786

7,811

12,086
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал (4,706) (4,324) (1,086)

(2,149)

(3,322)
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал (2,074) (3,286) (859)

(1,694)

(2,739)

Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр

(2,381)

(3,925) (834) (2,404) (4,730)
Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз 1,227 2,248 834

1,754

2,719
Үйл ажиллагааны орлого (зардал)

(278)

(877) (211) (475) (744)

Ерөнхий ба удирдлагын зардал

(4,040)

(4,595) (1,396) (2,916) (4,292)

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого (зардал)

(305)  

(409) (20) 23 49
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 1,266 4,374 2,159

3,793   

5,088
Татварын зардал (163) (505) (145)

(388)

(526)
ЦЭВЭР АШИГ (АЛДАГДАЛ) 1,103 3,869 2,014

3,405   

4,562
 
 

Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан

сая төгрөгөөр 2017 2018 2019Q1 2019Q2 2019Q3
Мөнгөн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт 11,271

23,156

24,425 27,580 28,223
Даатгалын авлага 4,402 4,817 4,782

5,917

5,820
Даатгалын хөрөнгө 4,869 3,889 7,806

7,156    

5,560
Бусад 584 1537 1,488

1,558

1,564
Үндсэн хөрөнгө

346

385 388 433 446
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 21,472 33,784 38,889

42,644  

41,613
Даатгалын өглөг 2,055 1,064 787

2,471

2,405
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 1,139 648 893

816

707
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 9,366 13,115 16,464 17,062 14,258
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан 2,911 3,383 3,223

3,997

5,073
Нийт өр төлбөр 15,471 18,210 21,366 24,346 22,443
Эзэмшигчдийн өмч 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243

Халаасны хувьцаа

(1,243) - - - -
Нэмж төлөгдсөн капитал - 4,442 4,442 4,442 4,442

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт

- 20 (44)

(36)  

(322)
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 1,001 4,869 6,882

7,649

8,807
Нийт эздийн өмч 6,001 15,575 17,523 18,298  19,170
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 21,472 33,784 38,889 42,644 41,613

 

  2017 2018 2019Q3
Solvency ratio 109% 150% 155%
ROA 6% 14% 11%
ROE 20% 36% 24%
Хохирлын харьцаа 29% 28% 23%
Нийлмэл харьцаа 95% 77% 64%
 

Корпорацын сайн засаглалын тэргүүн туршлагуудыг бизнесийн байнгын үйл ажиллагаандаа тусгаж, сайн засаглалтай, сайн удирдлагатай компанийг цогцлоох нь “Мандал даатгал”-ын эрхэм зорилго, алсын харааг биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй.

 

Корпорацийн сайн засаглал гэдэгт

  • Системтэй шийдвэр гаргах үйл явцтай байх
  • Хариуцлагын талаар ойлголт өгөх
  • Ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх
  • Дотоод хяналтыг сайжруулах
  • Эрсдэлийн удирдлага
  • Ил тод байдлыг хангах зэрэг үйл ажиллагаанууд багтдаг.

Компанийн засаглалын тухай хэсэгт “Мандал даатгал”-ын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, “Төлөөлөн удирдах зөвлөл”-ийн эрх үүрэг, хариуцлага, санхүүгийн тайлагналтай холбоотой компанийн дотоод хяналтын тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагын талаар тусгалаа.
 

МАНДАЛЫН САЙН ЗАСАГЛАЛ


“Мандал даатгал” нь Монгол Улсын “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үндсэн зарчмуудыг тэргүүн чиглэлээ болгодог бөгөөд холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас 2017 онд засаглалтай холбоотой зөрчил, маргааны мэдэгдэл хүлээн аваагүй болно.

ЭРХ МЭДЭЛ, ХАРИУЦЛАГЫН ХУВААРИЛАЛТ


Компанийн хяналт болон удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчид (Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар), Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал нарт гадаад зохицуулалт болон ТУЗ-өөс тогтоосон дотоод дүрэм, журмаар зохицуулагдан хуваарилагддаг.

 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ


“Мандал даатгал” компанийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэх, ногдол ашгийн бодлого тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох мөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах үүрэгтэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлага ба эрх бүхий албан тушаалтнууд

Өлзийбаяр ГАНЗОРИГ

ТУЗ-ийн дарга
 

Жим ДВАЙЕР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Нямдаваа МОНСОР

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Очирпүрэв ГАНЖОЛОО

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Амартүвшин АМУНДРА

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Чулуун ВАНЧИН-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Жамсрандорж ДЭЛГЭРСАЙХАН

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Нямандэлэг МАНДУУЛ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Батсайхан ЖАВХЛАН

ТУЗ-ийн гишүүн
 
 

 

Хувь нийлүүлэгч

2018 оны 09 дугаар сарын 25-ны байдлаар, Мандал Даатгал ХК нь нийт 6,2 сая ширхэг энгийн хувьцаа гаргасан нь бүрэн эргэлтэд байна. 2018 оны 09-р сард, Мандал Даатгал ХК нь халаасны 1,2 сая ширхэг энгийн хувьцааг болон "Юу Эм Си Капитал" ХХК-ийн эзэмшлийн 0,3 сая энгийн хувьцаатай нийлүүлэн компанийн нийт 25 хувийг олон нийтэд санал болгосон бөгөөд IPO амжилттай болсноор олон нийтэд нээлттэй компани болсон. Одоогоор хувьцааг дор дурдсан хувь хүн болон хуулийн этгээдүүд эзэмшиж байна. Үүнд:

  • Голомт Файнэншл Групп ХХК: 40,85 хувь
  • Юу Эм Си Капитал ХХК: 36,25 хувь
  • Олон нийт: 22,90 хувь
Image

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК 2.5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ТАРААНА

Image

Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцааг хуваахаар боллоо

Image

Салбарын мэргэжилтнүүд Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцааг багцад зайлшгүй байх хамгаалалтын хувьцаа гэж харж байна.

Image

MSE:MNDL хувьцаанд шинжилгээ хийх уралдааны шилдэг дүгнэлтүүд

Image

Мандал Даатгал ХК хувьцааны шинжилгээ хийх уралдаан зарлалаа

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2018

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Image

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

Image

“Мандал даатгал” ХК-ИЙН хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

Image

Даатгалын салбарын анхны IPO амжилттай хаагдлаа

Image

Мандал Даатгалын хувьцааг хэрхэн авах вэ?

Image

Даатгалын салбарын анхны IPO “МАНДАЛ ДААТГАЛ” компанийн хувьцааны захиалга эхэллээ

Image

“Мандал Даатгал”-н шинэ хувьцааг бүртгэж, олон нийтэд арилжаалахыг зөвшөөрлөө