card
/
Хараат бус аудиторын тайлан 2018 оны 12-р сарын байдлаар

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан 2019 оны 1-р улирлын байдлаар 

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан 2019 оны 2-р улирлын байдлаар

Татаж авах

Санхүү байдлын тайлан 2019 оны 3-р улирлын байдлаар

Татаж авах
Үйл ажиллагааны тайлан 2019 оны 2-р улирлын байдлаар 

Татаж авах

Жилийн тайлан, хараат бус аудиторын тайлан 2019 он Татаж авах

2020 оны байдлаар.

Орлого үр дүнгийн тайлан

Сая төгрөгөөр 2017 2018 2019 2020Q1 2020Q2
Нийт хураамжийн орлого 22,533 27,786 28,927 9,486

    20,569

Давхар даатгалын хураамжийн зардал (11,244) (9,807) (10,842) (6,473) (11,083)

Даатгалын хураамжийн буцаалт

(1,208)

(1,530)

(2,211)

(226) (494)
Цэвэр хураамжийн орлого 10,081 16,449

15,874

2,787 8,992
Орлогод тооцсон хураамж 7,043 11,932 16,422 4,200 8,292
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал (4,706) (4,324) (5,423) 1,514 3,109
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал (2,074) (3,286) (4,364) (1,441) (2,999)

Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр

(2,381)

(3,925) (5,990) (2,124) (4,071)
Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз 1,227 2,248 3,734 992 2,230
Үйл ажиллагааны орлого (зардал)

(278)

(877) (1,095) (314) (627)

Ерөнхий ба удирдлагын зардал

(4,040)

(4,595) (6,626) (1,621) (3,658)

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого (зардал)

(305)  

(409) 90 10 (368)
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 1,266 4,374 6,535 1,143 2,534
Татварын зардал (163) (505) (665) (118) (236)
ЦЭВЭР АШИГ (АЛДАГДАЛ) 1,103 3,869 5.870 1,025 2,299

 

Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан

сая төгрөгөөр 2017 2018 2019 2020Q1 2020Q2
Мөнгөн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт 11,271

23,156

28,543

28,575 31,209
Даатгалын авлага 4,402 4,817

 6,253

5,181 8,581
Даатгалын хөрөнгө 4,869 3,889

3,857

7,387 9,483
Бусад 584 1537

1,486

1,613 1.871
Үндсэн хөрөнгө

346

385

607

638 767
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 21,472 33,784 40,746 43,394 51,912
Даатгалын өглөг 2,055 1,064

1,851

746 4,823
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 1,139 648

738

801 1,893
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 9,366 13,115

12,834

(14,992) (18,584)
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан 2,911 3,383

4,594

(5,294) (6,227)
Нийт өр төлбөр 15,471 18,210

20,017

21,833 31,526
Эзэмшигчдийн өмч 6,243 6,243

6,243

6,243 6,243

Халаасны хувьцаа

(1,243) - - - -
Нэмж төлөгдсөн капитал - 4,442 4,442 (4,442) (4,442)

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт

- 20 (71) (265) (217)
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 1,001 4,869 10,115 11,141 9,917
Нийт эздийн өмч 6,001 15,575 20,729 21,561 20,385
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 21,472 33,784 40,746 43,394 51,912

 

  2017 2018 2019 2020Q1 2020Q2
Solvency ratio 109% 150% 158% 150% 148%
ROA 6% 14% 16% 12% 5%
ROE 20% 36% 32% 24% 11%
Хохирлын харьцаа 29% 28% 27% 34% 36%
Нийлмэл харьцаа 95% 77% 73% 80% 83%
 

Корпорацын сайн засаглалын тэргүүн туршлагуудыг бизнесийн байнгын үйл ажиллагаандаа тусгаж, сайн засаглалтай, сайн удирдлагатай компанийг цогцлоох нь “Мандал даатгал”-ын эрхэм зорилго, алсын харааг биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй.

 

Корпорацийн сайн засаглал гэдэгт

  • Системтэй шийдвэр гаргах үйл явцтай байх
  • Хариуцлагын талаар ойлголт өгөх
  • Ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх
  • Дотоод хяналтыг сайжруулах
  • Эрсдэлийн удирдлага
  • Ил тод байдлыг хангах зэрэг үйл ажиллагаанууд багтдаг.

Компанийн засаглалын тухай хэсэгт “Мандал даатгал”-ын хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, “Төлөөлөн удирдах зөвлөл”-ийн эрх үүрэг, хариуцлага, санхүүгийн тайлагналтай холбоотой компанийн дотоод хяналтын тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагын талаар тусгалаа.
 

МАНДАЛЫН САЙН ЗАСАГЛАЛ


“Мандал даатгал” нь Монгол Улсын “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үндсэн зарчмуудыг тэргүүн чиглэлээ болгодог бөгөөд холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас 2017 онд засаглалтай холбоотой зөрчил, маргааны мэдэгдэл хүлээн аваагүй болно.

ЭРХ МЭДЭЛ, ХАРИУЦЛАГЫН ХУВААРИЛАЛТ


Компанийн хяналт болон удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчид (Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар), Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал нарт гадаад зохицуулалт болон ТУЗ-өөс тогтоосон дотоод дүрэм, журмаар зохицуулагдан хуваарилагддаг.

 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ


“Мандал даатгал” компанийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэх, ногдол ашгийн бодлого тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох мөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах үүрэгтэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлага ба эрх бүхий албан тушаалтнууд

Өлзийбаяр ГАНЗОРИГ

ТУЗ-ийн дарга
 

Жим ДВАЙЕР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Нямдаваа МОНСОР

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Очирпүрэв ГАНЖОЛОО

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Амартүвшин АМУНДРА

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Чулуун ВАНЧИН-ЭРДЭНЭ

ТУЗ-ийн гишүүн
 

Жамсрандорж ДЭЛГЭРСАЙХАН

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Нямандэлэг МАНДУУЛ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
 

Батсайхан ЖАВХЛАН

ТУЗ-ийн гишүүн
 
 

Хувь нийлүүлэгч

2018 оны 09 дугаар сарын 25-ны байдлаар, Мандал Даатгал ХК нь нийт 6,2 сая ширхэг энгийн хувьцаа гаргасан нь бүрэн эргэлтэд байна. 2018 оны 09-р сард, Мандал Даатгал ХК нь халаасны 1,2 сая ширхэг энгийн хувьцааг болон "Юу Эм Си Капитал" ХХК-ийн эзэмшлийн 0,3 сая энгийн хувьцаатай нийлүүлэн компанийн нийт 25 хувийг олон нийтэд санал болгосон бөгөөд IPO амжилттай болсноор олон нийтэд нээлттэй компани болсон. Одоогоор хувьцааг дор дурдсан хувь хүн болон хуулийн этгээдүүд эзэмшиж байна. Үүнд:

  • Голомт Файнэншл Групп ХХК: 40,85 хувь
  • Юу Эм Си Капитал ХХК: 36,25 хувь
  • Олон нийт: 22,90 хувь
Image

“МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА

Image

Жилийн тайлан 2019

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Image

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК 2.5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ТАРААНА

Image

Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцааг хуваахаар боллоо

Image

Салбарын мэргэжилтнүүд Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцааг багцад зайлшгүй байх хамгаалалтын хувьцаа гэж харж байна.

Image

MSE:MNDL хувьцаанд шинжилгээ хийх уралдааны шилдэг дүгнэлтүүд

Image

Мандал Даатгал ХК хувьцааны шинжилгээ хийх уралдаан зарлалаа

Image

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019

Image

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

Image

“Мандал даатгал” ХК-ИЙН хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

Image

Даатгалын салбарын анхны IPO амжилттай хаагдлаа