card

Эд хөрөнгийн хамгаалалт

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан

Дэлгэрэнгүй

АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осол Жолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

​БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан бо...

Дэлгэрэнгүй

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан

Дэлгэрэнгүй

Хариуцлагын хамгаалалт

​БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл Даатгуулагч хэвийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх явцдаа гуравдагч этгээд болон үйлчлүүлэгч...

Дэлгэрэнгүй

​АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн...

Дэлгэрэнгүй

​МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа. Нэмэлт үйлчилгээ Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой з...

Дэлгэрэнгүй

Ажилтнуудад зориулсан хамгаалалт

АЖИЛЧДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын эрсдэл 1. Үйлдвэрлэлийн осол (Даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэ...

Дэлгэрэнгүй

​АЖИЛТНУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний төрөл Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал "Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал” багц

Дэлгэрэнгүй

​УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл1. Даатгуулагч байгууллагын нэр бүхий удирдах албан тушаалтны гаргасан алдаатай шийд...

Дэлгэрэнгүй

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн...

Цогц даатгал

​БАНКНЫ БҮРЭН ХАМГААЛАЛТЫН ДААТГАЛ

Банкны гэмт хэрэг, чин шударгын хамгаалалт Банкны ажилтан болон гуравдагч этгээдийн үйлдсэн д...

Дэлгэрэнгүй

​БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮХ ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл Зам, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлө...

Дэлгэрэнгүй

Эрсдэлийн удирдлагын үйлчилгээ

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, зөвлөмж өгөх 2. Эрсдэл бууруулах ажлыг удирдаж гүйцэтгэх...т

Дэлгэрэнгүй