Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл /2019 оны 4-р улирал/

Хорооны 2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн 48 дугаар тогтоолын хавсралт

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж
мөрдөх үзүүлэлийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

 

Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл

Мандал Даатгал ХК                                                                                                                                  2019 оны 4-р улирал

Д/д Даатгалын төлөөлөгчийн нэр Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн
1 Лояалти солюшн Алтайн зам 5 1,333,333.00
2 Асимон брокерс Чүү девелопмент 5 17,765,138.23
3 Голомт банк Союз сургууль 5 13,787.26