Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл /2020 оны 1-р улирал/

Хорооны 2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн 48 дугаар тогтоолын хавсралт

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж
мөрдөх үзүүлэлийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл

Мандал Даатгал ХК                                                                                                                           2020 оны 1-р улирал

 

Д/д Даатгалын төлөөлөгчийн нэр Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн