Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл /2020 оны 2-р улирал/

Хорооны 2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн
48 дугаар тогтоолын хавсралт

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж
мөрдөх үзүүлэлийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл

Мандал Даатгал ХК                                                                                                                                          2020 оны 2-р улирал

Д/д

Даатгалын төлөөлөгчийн нэр

Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл

Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн